1. Bekijk de news per type dienst1. Bekijk de news per type dienst

Conseils et consultance
Advies en consultancy
Conseils et consultance
Ontwikkeling van tools
Conseils et consultance
Geleide bezoeken
Conseils et consultance
Opleidingen
Conseils et consultance
Fora en lezingen
Conseils et consultance
Assessment en certificatie

2. Kies één of meerdere thema's2. Kies één of meerdere thema's

Projectbeheer
Projectbeheer
Fysieke omgeving
Fysieke omgeving
Energie
Energie
Mobiliteit
Mobiliteit
Menselijke omgeving
Menselijke omgeving
Water
Water
Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling
Materie
Materie
Welzijn, comfort en gezondheid
Welzijn, comfort en gezondheid
TOTEM met Sophie Bronchart
News van 01 juli 2022

TOTEM met Sophie Bronchart

Hallo iedereen !
De zomer staat voor de deur en u wilt misschien wat gaan klussen in de tuin. Binnenkort zullen wij onze microfoon opzetten in Evran, Bretagne, om met het team van Hameaux Légers de bouw van een zonneboiler te volgen. Een onderdompeling in low-tech en zelfbouw die ongetwijfeld wat vragen bij je zal oproepen. Aarzel niet ! Het volgende CERAActu is van u, uw vragen aan low-tech experts gebundeld in uw favoriete nieuwsbrief :) Het volgende CERAActu is van u, uw vragen aan low-tech experts gebundeld in uw favoriete nieuwsbrief. Al uw opmerkingen en vragen dienen verstuurd te worden naar info@ceraa.be, hast u!
Laten we naar het nieuws gaan!  Zoals beloofd in ons eerste nummer, gaat dit CERAActu over the Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials ; een tool om het totale milieu-impact van materialen te optimaliseren, beter bekend als TOTEM. Het seminar "Vermindering van de milieu-impact van materialen in grootschalige projecten", georganiseerd door CERAA voor Leefmilieu Brussel, georganiseerd door CERAA voor Leefmilieu Brussel, was de gelegenheid om de stand van zaken te bespreken over deze tool, dankzij de medewerking van Sophie Bronchart.
 
Sophie Bronchart is architect en werkt voor Leefmilieu Brussel in de afdeling « Innovaties en referenties duurzaam bouwen». De afgelopen 5 jaar heeft zij de leiding gehad over het TOTEM-toolontwikkelingsproject. Met andere woorden, een deskundige die het onderwerp zeer goed kent! :)
 
EPB of TOTEM ?
Er zijn nu veel indicatoren waarmee de impact op het milieu in brede zin kan worden beoordeeld. De EPB-instrumenten ondersteunen de bouwsector bij het verminderen van zijn impact op de opwarming van de aarde. Door middel van een reeks modelberekeningen evalueren deze instrumenten de broeikasgasemissies van bouwprojecten. De EPB houdt alleen rekening met de gebruiksfase van het gebouw. TOTEM daarentegen richt zich niet alleen op een veel bredere groep van milieu-indicatoren, maar breidt de beoordeling ook uit over de gehele levenscyclus. TOTEM gaat iets verder dan de huidige EPB-beoordeling. De tools en methoden vullen elkaar aan. In deze algemene Europese context, die meer en meer rekening wil houden met de levenscyclus van gebouwen, zal het uiteindelijk de bedoeling zijn de EPB-methode te integreren met de TOTEM-methode.
GRO of TOTEM ?
Voor degenen die er niet mee vertrouwd zijn: GRO is een duurzaamheidsbenchmark. Het is een instrument dat een beoordeling van de duurzaamheid in een echt brede en holistische zin mogelijk maakt, met inbegrip van thema's zoals biodiversiteit, mobiliteit, circulariteit, de kwestie van de grondstoffen, energie, enz. Het is op een hoger niveau dan TOTEM, in een logica die vergelijkbaar is met BREEAM, DGNB, enz. Wij zitten op een hoger niveau dan TOTEM, in een soortgelijke logica als BREEAM, DGNB, enz. De GRO is een door het Vlaamse Gewest ingevoerde norm die onlangs door de 3 gewesten is gevalideerd. Het gebruik ervan is progressief. In GRO is het instrument voor de beoordeling van de impact van materialen in het hulpbronnenthema, vanaf het begin, het TOTEM-instrument. In de toekomst zal de visie zo holistisch mogelijk zijn, zo volledig mogelijk in termen van duurzaamheid. Afhankelijk van het publiek en de projecten zullen niet altijd alle thema's worden beoordeeld. GRO is de articulatie van deze verschillende instrumenten waarvan TOTEM een onderdeel is.
Europa en TOTEM?
Er zijn momenteel twee normen die de levenscyclusanalyse van gebouwen en bouwproducten omkaderen. De analysemethoden evolueren en worden momenteel op Europees niveau gestandaardiseerd om verder te gaan dan de levenscyclus, na 60 jaar. Een van de prioriteiten is in overeenstemming te blijven met het Europese kader waarin deze normen zijn vastgelegd en TOTEM streeft ernaar zich daaraan aan te passen. Leefmilieu Brussel werkt aan de ontwikkeling van een methode om de voordelen en de impact van toekomstige omkeerbaarheid te kwantificeren, waarbij ervoor wordt gezorgd dat deze methode blijft aansluiten bij en zelfs een bijdrage levert aan de werkzaamheden die op Europees niveau aan de gang zijn. De norm is op dit niveau nog niet klaar. TOTEM is het resultaat van samenwerking tussen de drie gewesten, maar ook van de federale overheid, die erbij betrokken is via haar bevoegdheid over (bouw) productiebeleid. Men kan met trots zeggen dat het een uniek instrument en een unieke methode is die de vereenvoudiging van de toekomstige verordeningen mogelijk zal maken.
Circulaire TOTEM ?
Men moet zich echter niet vergeten dat circulariteit in gebouwen op verschillende hefbomen berust: de hulpbronnen op hun plaats houden, het gebruik van hulpbronnen in situ en ex situ optimaliseren, kiezen voor materialen met een lage milieu-impact tijdens de levenscyclus en een project ontwerpen met het oog op de toekomstige omkeerbaarheid ervan.
Standaard zijn de componenten in de TOTEM-bibliotheek nieuw of af-fabriek. U kunt echter "component per component" of "item per item" simuleren als ofwel hergebruikt (ex-situ), van dezelfde bouwplaats en elders in het project geplaatst, ofwel onderhouden of gesloopt en uit het project verwijderd. Afhankelijk van de status zal TOTEM bepaalde life-cycle modules al dan niet activeren. Dit is een vereenvoudigde aanpak.
Een andere benadering die verband houdt met circulariteit is de kwestie van modulariteit en omkeerbaarheid. Ervoor zorgen dat alles wat we vandaag bouwen in de toekomst kan worden ontmanteld, flexibel is wat ruimte betreft, kan worden hergebruikt, enz. Voor dit aspect kunnen wij nog geen gekwantificeerde evaluatie in TOTEM ondersteunen omdat er nog geen Europees methodologisch kader is dat verder gaat dan de levenscyclus van 60 jaar. Wat wij echter nu al kunnen doen, omdat dit een essentieel punt is in het ontwerp, is te voorzien in demontage en toekomstige flexibiliteit. Wanneer u een element in TOTEM modelleert, kunt u een selectievakje activeren om de mate van omkeerbaarheid van de verbindingen voor elk van de lagen en materialen te visualiseren. Dit is niet gekwantificeerd, het zal geen invloed hebben op de eindscore van de oplossing, het is vooralsnog een kwalitatieve benadering.
Verplichte TOTEM ?
Het gebruik van TOTEM is momenteel vrijwillig, maar evolueert naar verplicht gebruik. Europa geeft zeer duidelijke signalen dat er in de komende jaren waarschijnlijk een verplichting zal komen om de levenscycluseffecten te beoordelen. A priori zal 2027 de eerste stap zijn. Dit is het voorstel dat op Europees niveau is gedaan voor de nieuwe versie van de Europese richtlijnen. Het is nog niet volledig gevalideerd, maar de verplichting om een levenscyclusbeoordeling uit te voeren is goed op weg, hoewel er geen verplichting is om drempelwaarden te bereiken. Het is aan de gewesten om deze verplichting in hun beleid in te voeren, maar vanaf 2027 zal het gaan om grote nieuwe gebouwen (oppervlakte > 2000 m²). Momenteel zijn veel aanbestedende diensten zeer gemotiveerd om op dit punt ambitie te tonen. Veel overheidsopdrachten vereisen vandaag reeds het gebruik van TOTEM of andere tools.
Met dank aan Sophie Bronchart :)
AGENDA
 • Lowtech vragen? Laten we samen het toekomstige CERAActu voorbereiden! Samenstelling te sturen naar info@ceraa.be
 • De volgende CERAActiviteit vindt plaats in het najaar van 2022. Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn. In de tussentijd verwelkomen wij uw aanbevelingen en voorstellen voor toekomstige CERAActiviteiten op info@ceraa.be
 • De Algemene Vergadering wordt gehouden op 21 juni (tijdens de zonnewende), en we zullen u zeker verslag uitbrengen in het volgende CERAActu
 • Zoekt u inspiratie voor uw verbouwing? CERAA organiseert bezoeken aan duurzame gebouwen voor bouwprofessionals (en toekomstige professionals) en beleidsmakers. Aarzel niet om ons te contacteren indien wenst u uw verzoek in te dienen bij Leefmilieu Brussel: sylvie.poppe@ceraa.be en lynn.adriaens@ceraa.be
LID WORDEN VAN DE VZW
Bent u geïnteresseerd in CERAA-nieuws en wilt u ons nog meer op de voet te volgen? Word lid van de VZW! Het lidgeld van 15euro biedt u kortingen op alle evenementen van CERAActiviteit en geeft u de mogelijkheid om bij de algemene vergadering van de VZW deel te nemen. Wij verwelkomen uw sollicitaties op info@ceraa.be
CERAA IS OP ZOEK NAAR EEN ARCHITECT (M/V/X) OM HAAR TEAM TE VERSTERKEN !
News van 20 mei 2022

CERAA IS OP ZOEK NAAR EEN ARCHITECT (M/V/X) OM HAAR TEAM TE VERSTERKEN !

Interesse ? Neem een kijkje op onze werkaanbieding en stuur je kandidatuur.
We kijken er naar uit je te ontmoeten voor een gesprek !
+ Download de werkaanbieding
TERUGBLIK OP DE SEMINARIE: RENOVATIE VAN OUDE GEBOUWEN
News van 14 april 2022

TERUGBLIK OP DE SEMINARIE: RENOVATIE VAN OUDE GEBOUWEN

Dit is de eerste CERAActu, aangename kennismaking!
Voor deze eerste editie van CERAActu wil ik, Lynn Adriaens, medewerker van CERAA, je ons eerst nog even (opnieuw) voorstellen:
CERAA m. een acroniem voor Centre d ’Etudes, de Recherche et d’Action en Architecture. Een vzw gespecialiseerd en actief in onderzoek en studie van alternatieve, duurzame en rechtvaardige oplossingen. Onze activiteiten focussen op bewustmaking, opleiding en advies van en aan bouwprofessionals over thema’s, zoals duurzaamheid en veerkracht in de bouwwereld en de architectuur.
En deze mag je alvast ook in je woordenboek plaatsen:
CERAActu v. een samentrekking van de woorden CERAA en actualiteit. Dit wordt je nieuwe favoriete nieuwsbrief waarin regelmatig een overzicht wordt gegeven van de activiteiten van CERAA en de meningen van zijn medewerkers. Volgens de legende heeft het team (niet zo) lang getwijfeld over de naam van deze nieuwsbrief. Welke naam zou jij gekozen hebben: CERAAnews, CERAAcity, CERAAlala, CERAActuel, qui CERAA saura, ...?
Ik kijk er al naar uit om ons via CERAActu verder voor te stellen. Dus, om te beginnen, wat vind je ervan om je onder te dompelen in de wereld van de renovatie van oude gebouwen? Enkele weken geleden organiseerde CERAA namelijk een studiedag over dit onderwerp. Toch had ik nog een paar vragen:
Het Brussels Gewest start momenteel een grootschalige renovatiecampagne van gebouwen om de Europese doelstellingen te halen. De ambitie is om het gemiddelde EPB-niveau van het gebouw van "E" naar "C" te brengen. Maar zijn er nog andere criteria dan EPB waarmee in de toekomst rekening zal worden gehouden?
Liesbet Temmerman, directeur van CERAA: "Europa is van plan om, net als met de EPB-regelgeving, de integratie van de milieu-impact tegen 2027 aan alle lidstaten op te leggen. Wij zullen met andere woorden moeten afstappen van zuivere energieberekeningen in de EPB-software en wij zullen milieuberekeningen in de software moeten integreren. Daarvoor zal de bestaande Totem-tool [1] zeer nuttig zijn. Van bij het begin hebben de makers van Totem ernaar gestreefd om zowel het energievraagstuk als de milieu-impact van materialen te kunnen evalueren. Europa is echt van koers veranderd: we kennen nu de beperkingen en de uitdagingen op vlak van energie, maar de doelstelling is nu ook de koolstofemissies over de hele levenscyclus van het gebouw, inclusief de materialen, te verminderen. We hebben nog 5 jaar om de milieuberekeningen te integreren. Vroeg of laat zal het verplicht worden door regelgeving."
Zal de grootschalige renovatiecampagne van gebouwen niet leiden tot een massale uitputting van grondstoffen? Natuurlijke materialen in het bijzonder?
Sylvie Poppe, milieuadviseur: "Ik denk dat je niet noodzakelijk alleen natuurlijke materialen hoeft te gebruiken, maar dat je wel de juiste materialen in de juiste context moet gebruiken. Als je enkel natuurlijke materialen gebruikt, kunnen er problemen optreden. Bijvoorbeeld, de milieu-impact van kurkisolatie is niet gunstig, afhankelijk van de herkomst en zijn verwerkingsmethode."
Liesbet: "Renoveren vraagt enorme hoeveelheden materiaal die verwerkt, getransporteerd en aangebracht zullen moeten worden. Hergebruik, maar ook recyclage, maakt het mogelijk om de nodige hoeveelheden grondstoffen te beperken. Bepaalde premies stimuleren het gebruik van dergelijke circulaire materialen. Momenteel is hergebruik van isolatie moeilijk omdat het vaak niet omkeerbaar wordt bevestigd. Idealiter wordt een nieuwe isolatielaag aangebracht op zo’n manier dat het op termijn gerecupereerd en hergebruikt kan worden. Deze stap is essentieel, maar is momenteel niet verplicht."
Hoe wordt bij de renovatie rekening gehouden met het welzijn van de bewoners? Welke mogelijkheden kunnen onderzocht worden om dit te integreren in de milieuprestatie van een gebouw?
Sylvie: "De huidige doelstellingen zijn conform de energieprestatiedoelstellingen voor een standaard comfortniveau voor de eindgebruikers. Comfort blijft echter subjectief. Iemand kan tevreden zijn in een woning verwarmd op 19°C, terwijl een ander niet tevreden zal zijn. Er is besloten om te vertrekken vanuit een theoretisch model, iets dat vastligt. Een van de denkpistes zou kunnen zijn om na te gaan hoe een gebouw gebruikt wordt en om op basis van het verbruik na te gaan op welke punten er individueel opgetreden kan worden."
Liesbet: "In de toekomst zal het mogelijk zijn om in de EPB-software een inschatting te maken van wat het gebouw zal verbruiken door een meer realistische en minder theoretische benadering toe te passen. Op Europees niveau is er een initiatief gelanceerd om onderzoeks- en innovatieprojecten aan te moedigen rekening houdend met de impact van het gedrag van de gebruikers van het gebouw en het werkelijke verbruik, zodat afgestapt kan worden van het theoretisch verbruik. Het idee is om af te stappen van standaardoplossingen per gebouwtypologie en oplossingen voor te stellen gebaseerd op het reële verbruik, gebaseerd op het gebruikersgedrag. Dit zou ons ook helpen om na te gaan welke renovaties het meest prioritair zijn op basis van het gebruikersgedrag."
Samengevat: Het ontwerp van een gebouw wordt vandaag al verbeterd door gestandaardiseerde EPB-berekeningen, die ondanks het eerder theoretisch aspect, ons in staat stellen om een beter energiebeheer na te streven van onze gebouwen. We mogen echter niet vergeten om regelmatig terug te koppelen naar de praktijk, het terrein en de bewustmaking van de bewoners. Gedrag moet de theorie beïnvloeden en vice versa. Bepaalde strategieën zoals hergebruik, low-tech en het behoud van het patrimonium moeten verder bijgeschaafd worden om toegepast te kunnen worden op grotere schaal. Het in rekening brengen van het aantal bewoners, de locatie en meer specifiek de mobiliteit van zijn gebruikers zijn voorbeelden van parameters die een grote invloed hebben op het reële verbruik. Veel van deze individuele’ parameters zijn nu niet opgenomen in de huidige methode, maar dragen bij tot het globale verbruik van het gebouw. Een goed evenwicht moet gevonden worden tussen theorie en praktijk. Beide kunnen elkaar voeden en verrijken om te evolueren naar iets zonder al te grote verschillen.
Hartelijk dank aan Sylvie en Liesbet.
Dit brengt ons naar de volgende CERAActu waarin we onder meer Totem zullen bespreken.
CERAACTIVITÉ #6 : BEZOEK VAN HET BAMB
News van 28 januari 2019

CERAACTIVITÉ #6 : BEZOEK VAN HET BAMB "CIRCULAR RETROFIT LAB"

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019 VAN 12U TOT 14U
 
We willen graag een vervolg breien aan onze conferentie van CERAACTIVITEIT #5 « HERGEBRUIK: CIRCULAIRE IDEEEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN DE BAL AAN HET ROLLEN », en daarom willen we U uitnodigen voor een bezoek aan een pilootproject voor BAMB (Buildings As Material Banks). Het gaat over de reconversie van voormalige studentenkoten op de VUB-campus volgens de principes van Reversible Building Design (RBD). Dit veranderingsgericht project wil in de toekomst kunnen inspelen op nieuwe behoeften en de bestaande modules op een eenvoudige manier kunnen transformeren en renoveren terwijl de productie van sloop- en bouwafval tot een minimum wordt beperkt.
 
Het bezoek wordt onderverdeeld in drie delen. We starten met een algemene presentatie van het project. Vervolgens brengen we een bezoek aan de experimentele laboruimte. Tenslotte bezoeken we de gloednieuwe renovatie van het gebouw volgens de principes van RBD.
 
PROGRAMMA
 • 11u45    Onthaal
 • 12u00    Start van het bezoek
 • 13u30    Einde van het bezoek, discussie tijdens de lunch
 • 14u00    Einde van CERAACTIVITEIT #6
PRAKTISCHE INFORMATIE
 
Donderdag 14 februari van 12u tot 14u
VUB-Campus, Generaal Jacqueslaan, 1040 Etterbeek.
Afspraak aan de inkom van het zwembad (toegang aan inkom 9, aan de overkant van tramhalte VUB)
 
Deelname (inclusief lunch):
 • CERAA-leden, studenten, werkzoekenden – 5,00 €
 • Leden van BUA, AriB of FAB – 10,00 €
 • Basisprijs – 15,00 €
Beoordelingsmethodes van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten voor de Vlaamse Overheid
News van 03 november 2017

Beoordelingsmethodes van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten voor de Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid onderzoekt al sinds enkele jaren de beoordelingsmethodes van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten volgens Europese aanbevelingen (Green Public Procurement). Na een eerste opdracht in 2013, werd er dit jaar opnieuw een raamcontract aan CERAA toegewezen, waarbinnen een eerste opdracht met betrekking tot verlichtingssystemen werd besteld.
Bij openbare aanbestedingen speelt de aankoopprijs meestal de belangrijkste rol. Dit staat niet altijd garant voor de beste kwaliteit. Bij verlichting zien we dat de milieu-impact vooral zeer groot is tijdens de gebruiksfase, vooral omwille van het elektriciteitsverbruik en het nodige onderhoud. Tijdens dit onderzoek is het de bedoeling om verder te kijken dan enkel de investeringskost. We nemen de onderhoudskost, de energiekost en de milieu-impact in acht over een langere periode. In tegenstelling tot andere bouwmaterialen, waarbij we vooral een grote CO2-uitstoot vaststellen in de productiefase, zien we dat verlichting vooral in de gebruiksfase een grote CO2-uitstoot genereert.
We onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een “total cost of ownership” (TCO) instrument of een “life cycle costing” (LCC) instrument voor verlichtingssystemen. Na een eerste kritische screening van de bestaande instrumenten, bekijken we de verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van een dergelijke tool. We overwegen welke milieu-indicatoren we vandaag al in rekening kunnen brengen en welke we later eventueel kunnen toevoegen.
Het is een goede zaak dat openbare aanbestedingen rekening kunnen houden met kosteneffectiviteit, en dus de levenscycluskost, als alternatief voor aankoopprijs.
CERAA sponsor van het event voor het 10-jarig bestaan van de cluster ecobuild.brussels!
News van 04 september 2017

CERAA sponsor van het event voor het 10-jarig bestaan van de cluster ecobuild.brussels!

De cluster ecobuild.brussels viert op 07 september zijn 10-jarig bestaan! CERAA heeft het genoegen om één van de sponsors van het event te zijn. We zijn er natuurlijk graag bij om de kaarsjes uit te blazen. CERAA is lid en partner van de cluster sinds de beginjaren en eind 2016 zijn we lid geworden van de raad van bestuur. Tijdens al die jaren hebben we de cluster zien groeien tot een echt platform voor uitwisselingen en ontmoetingen tussen leden. Vandaag is de cluster een echte referentie geworden op het gebied van duurzaam bouwen in Brussel!
We willen onze waardering uiten voor het dynamisch en enthousiast team van ecobuild.brussels. We kijken uit naar de verdere evolutie van dit fantastisch netwerk en we hopen ons steentje te mogen bijdragen!
 
Meer informatie over het event (privé-event):
Opleidingen Duurzaam Gebouw - Een rapport om trots op te zijn!
News van 10 augustus 2017

Opleidingen Duurzaam Gebouw - Een rapport om trots op te zijn!

In mei 2017 liep een opdracht ten einde die we met plezier, vreugde en trots gedurende 3,5 jaar uitvoerden, in samenwerking met onze partners MATRIciel, Institut Eco-Conseil, Cenergie en ICEDD: de organisatie van opleidingen Duurzaam gebouw voor professionals, in opdracht van Leefmilieu Brussel.
Zo ontvingen onze docenten net voor de zomer ook hun rapport, dat 7 semesters beslaat van begin 2014 tot de lente van 2017. En de resultaten mogen er zijn.
In totaal mochten Frédéric, Laurent en Liesbet 855 deelnemers verwelkomen tijdens 39 opleidingscycli, waarvan de duurtijd schommelde tussen 1 en 5 dagen. Zij stonden ondermeer in voor opleidingen over volgende onderwerpen:
 • Groendaken, Fysische omgeving, Menselijke omgeving, Energieprestatie (Frédéric) ;
 • Beheer van regenwater, Evaluatietools (Laurent) ;
 • Milieuimpact van bouwmaterialen, Hergebruik van materialen, Polluenten in de binnenlucht van gebouwen, Evaluatie van de transversale duurzaamheid van bouw- en renovatieprojecten en Werfbeheer (Liesbet).
Hun spreekbeurten, contextualiseringen, kritische uitdiepingen, praktische oefeningen en workshops werden bijzonder geapprecieerd, en een niet te verwaarlozen aantal personen dat deelnam aan een opleidingen besloot om er daarna nog andere te volgen.
Binnen een technisch vakgebied dat voortdurend evolueert, is het van groot belang up to date te blijven, bijkomende kennis en ervaring op te doen, en de inhoud en methode van opleidingen te herzien, er nieuwe te creëren en open te staan voor input en feedback van de deelnemers. Onze docenten mogen dan ook trots zijn op de evaluaties die ze kregen:
 • voor hun « kennis van het onderwerp » ligt het gewogen gemiddelde boven de 88%, met afzonderlijke scores die geregeld de 90% overstijgen;
 • bij het aspect « pedagogie » hoort een prachtscore van 85% gemiddeld gewogen, met enkele sessies die scores boven de 95% kregen toegedeeld.
Frédéric, Laurent en Liesbet wensen alle deelnemers - vrouwen en mannen, architecten, aannemers, ingenieurs, bouwheren – die zij hebben mogen ontmoeten tijdens deze 3,5 intensieve jaren van harte te bedanken. Het was een waar genoegen om samen met hen/jullie dit traject af te leggen. En zij hebben trouwens minstens evenveel geleerd als de deelnemers.
CERAA blijft uiteraard verder actief in het domein van opleidingen : we doen het graag en met heel veel plezier, en we mogen stellen dat we er talent voor hebben. Momenteel denken we druk na over een aanbod van opleidingen op maat: stay tuned, we houden u uiteraard op de hoogte !
#CERAACTIVITEIT 3 – Verkenning van de werf van de sociale woontoren Linné met A2M!
News van 14 juli 2017

#CERAACTIVITEIT 3 – Verkenning van de werf van de sociale woontoren Linné met A2M!

We hadden opnieuw het plezier om het publiek talrijk welkom te mogen heten op ons werfbezoek van 01 juni. Dit evenement had als doel het debat dat tijdens onze conferentie van 4 mei « De renovatie van Brusselse woontorens » werd opgestart verder te zetten. Het onderwerp wekt blijkbaar de aandacht van veel professionelen van de bouwsector!
Siegfried Smeets van architectenbureau A2M leidde onze groep rond op de werf van het sociale wooncomplex Linné-Plantes. Het project houdt de renovatie in van de woontoren en van een appartementsgebouw gelegen aan de Plantenstraat. De bestaande (dunne) gevels worden vervangen door met cellulose ingeblazen houten caissons. Het perceel wordt ook heraangelegd om een betere verbinding te creëren tussen de binnenkant van het woonblok en de straat. Alle oppervlaktes op grondniveau worden als groendak aangelegd (boven de ondergrondse parking). Dit heeft een positieve impact op het regenwaterbeheer en op de ontwikkeling van biodiversiteit, maar ook op de gezelligheid van de buitenruimte en de kwaliteit van de zichten vanuit de woningen en de kinderkribbe.
Dit bezoek vond plaats in het kader van onze #CERAACTIVITEITEN. Na een zomerpauze beginnen we opnieuw in september met een event gewijd aan architectuur uit ongebakken aarde. U vindt meer informatie hierover in de afdeling “#CERAACTIVITEITEN” van onze website.
Ontdek enkele foto’s van het bezoek op onze Facebook-pagina:
#CERAACTIVITEIT 2 –Onze conferentie over de renovatie van Brusselse woontorens in Brussel was een groot succes!
News van 29 mei 2017

#CERAACTIVITEIT 2 –Onze conferentie over de renovatie van Brusselse woontorens in Brussel was een groot succes!

Deze donderdag 4 mei hadden we het plezier om u talrijk welkom te mogen heten in het kader van onze eerste conferentie georganiseerd onder de noemer van #CERAACTIVITEITEN. Het thema “Renovatie van Brusselse woontorens” werd vanuit twee invalshoeken aangekaart: er was een eerste focus op de renovatie van de Brunfaut toren in Molenbeek, voorgesteld door Renaud Van Espen van architectenbureau A229, daarna een bredere discussie met een panel van architecten en publieke opdrachtgevers die betrokken zijn in gelijkaardige projecten.
Bij de renovatie en uitbreiding van de Brunfaut toren wordt specifieke aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en aan het comfort van de gemeenschappelijke ruimtes. De circulatieruimtes zijn breed en verwelkomend, een bankje wordt voorzien naast elke lift met uitzicht op de stad, een gemeenschappelijk lokaal wordt ingericht boven in de toren en de begane grond wordt doorzichtig gemaakt. Al deze ingrepen creëren opportuniteiten voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen de bewoners van de 98 woningen van de toren.
De panel bestond uit Renaud Van Espen, Sébastien Morineau van GMHB, Matthieu Delatte van Karbon’ Architecture et Urbanisme, Pierre Blondel van Pierre Blondel Architects en Christophe Verbiest van de Anderlechtse Haard. Tijdens de discussie werden verschillende thema’s in verband met de renovatie van sociale woontorens aangekaart. De vraag of een toren gerenoveerd of gesloopt moet worden, werd op basis van verschillende criteria besproken: kwaliteit van de oorspronkelijke uitvoering (veel torens van de jaren ‘60 en ‘70 werden snel opgetrokken met materialen van middelmatige kwaliteit), praktische beperkingen zoals plafondhoogte, architecturale of erfgoedwaarde van het gebouw… Het tekort aan sociale woningen in het Brussels Gewest (meer dan 40.000 personen staan op de wachtlijst) maakt scenario’s van renovatie met blijvende bewoning, die dan niet moeten verhuizen tijdens de werkzaamheden, aantrekkelijker. De ervaring van de sprekers van het panel toont dat een duidelijke en veelvuldige communicatie naar de bewoners, die de hinder van de werf moeten verdragen, voor deze werven van uiterst belang is. Het aanduiden van een contactpersoon die aanwezig is in het gebouw, is een optie die aangemoedigd moet worden.
We waren verheugd om onze deelnemers te mogen verwelkomen en om hun de gelegenheid te kunnen geven om al deze vragen met de sprekers tijdens de panel en tijdens de drink te bespreken. We spreken af op 1 juni voor onze volgende #CERAACTIVITEIT, een bezoek aan de werf van de verbouwing van een woningtoren in Sint-Joost-ten-Node. Het bezoek vindt plaats over de middag en wordt begeleid door architectenbureau A2M! Meer informatie vindt u op onze Facebook-pagina en op onze website.
#CERAACTIVITEIT 2 04/05 18u – Conferentie «De renovatie van Brusselse woontorens. Hoe kunnen we het leefcomfort, de energieprestatie en de stedelijke context verzoenen?”
News van 04 april 2017

#CERAACTIVITEIT 2 04/05 18u – Conferentie «De renovatie van Brusselse woontorens. Hoe kunnen we het leefcomfort, de energieprestatie en de stedelijke context verzoenen?”

CERAA heeft het genoegen onze eerste publieke #CERAACTIVITEIT aan te kondigen!
Na een eerste werfbezoek voorbehouden voor CERAA-leden, nodigen wij iedereen uit voor een conferentie met een grensverleggend debat over het thema van de renovatie van de naoorlogse, sociale woontorens. Deze woontorens werden gebouwd tijdens de bouwexplosie van de jaren 1960 en 1970 en vormen vandaag een grote uitdaging.
Welke strategieën kan men bedenken om dergelijke gebouwen te verbeteren en comfortabele woningen aan te bieden die beantwoorden aan de huidige normen en standaarden? Hoe kan men de architecturale kwaliteit van deze gebouwen in de stedelijke context bewaren?
De conferentie zal zich toespitsen op één bijzonder inventieve renovatie/uitbreiding van een sociale woontoren: de Brunfaut toren te Molenbeek. Het renovatieproject is van de hand van Dethier architecture en A229 in opdracht van “Le Logement Molenbeekois”. Deze presentatie zal gevolgd worden door een discussiepanel die zal bestaan uit architecten en bouwheren uit de openbare sector die, op basis van hun ervaringen of lopende projecten, het debat met het publiek zullen aangaan.
 
De conferentie wordt in samenwerking met UPA georganiseerd.
Meer informatie en inschrijving:
Opleidingen Duurzaam Gebouw - Er blijven enkele plaatsen over!
News van 06 maart 2017

Opleidingen Duurzaam Gebouw - Er blijven enkele plaatsen over!

Wenst u uw kennissen en vaardigheden betreffende duurzaam bouwen uit te breiden? Schrijf u dan snel in op de Opleidingen Duurzaam Gebouw van Leefmilieu Brussel! Er blijven enkele plaatsen over voor de opleidingen “Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovaties” (23 en 30 maart), “Groendaken” (27 april en 4 mei) en “Beheer van het regenwater op het perceel” (18 en 25 april).
Deze opleidingen worden door CERAA in samenwerking met zijn partners MATRIciel, Institut Eco-Conseil, ICEDD en Cenergie georganiseerd in opdracht van Leefmilieu Brussel en ze vormen een efficiënte tool om uw kennissen in duurzaam bouwen en renoveren uit te breiden, om ervaringen uit te wisselen met andere professionelen met interesse in duurzaamheid en nog veel meer!
De opleidingen zijn gericht op architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, promotoren, gebouwenbeheerders, syndicussen van gebouwen, aannemers, landmeters-experten…
Meer informatie over deze drie opleidingen:
En over alle opleidingen van Leefmilieu Brussel:
CERAA OP DE
News van 13 februari 2017

CERAA OP DE "SALON DES MANDATAIRES"

Voor het tweede jaar op rij is CERAA aanwezig op de Salon des Mandataires in Marche-en Famenne, dit jaar op 16 en 17 februari. Kom ons team ontmoeten op dit evenement gewijdt aan de lokale besturen! Onze stand zit in Paleis 5 - nummer 5C20.
We organiseren een drink op donderdag 16/02 tussen 15u30 en 18u!
Een verkenning van duurzame renovatieprojecten in Brussel
News van 23 januari 2017

Een verkenning van duurzame renovatieprojecten in Brussel

In oktober 2016 organiseerde CERAA een namiddag bezoeken in opdracht van Leefmilieu Brussel in het kader van het jaarlijkse event van Renovate Europe – communicatiecampagne gericht op het ontwikkelen van Europese strategieën en regelgeving op het vlak van energetische renovatie van bestaande gebouwen.
We hadden het genoegen twee mooie Brusselse renovatieprojecten te kunnen voorstellen: Lutherstraat, de renovatie van een herenhuis naar vier passieve appartementen (architect: Julien Kessler) en Henegouwenkaai, de herbestemming van de oude mouterij van de Belle-Vue brasserij naar laag-energie tertiaire ruimtes (kantoren, restaurant…) en uitbreiding met een passief hotel (architectenbureau l’Escaut)
Opleidingen Duurzaam Gebouw editie 2017 : here we go !
News van 14 december 2016

Opleidingen Duurzaam Gebouw editie 2017 : here we go !

Voor het 7e semester op rij verzorgen de lesgevers van CERAA, in samenwerking met hun partners MATRIciel, Institut Eco-Conseil, ICEDD en Cenergie, een reeks opleidingen omtrent Duurzaam Bouwen.
De opleidingen zijn gericht op architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, promotoren, gebouwenbeheerders, syndicussen van gebouwen, aannemers, landmeters-experten…
Van januari tot mei 2017 staan 11 opleidingen, van 1 tot 3,5 dagen, op het programma: deze gaan door bij Leefmilieu Brussel.
Zin om deel te nemen, uw kennis uit te breiden, ervaringen uit te wisselen met collega’s, technische vragen te stellen, uw argumentatie te onderbouwen aan de hand van betrouwbare tools en documentatie? Wil u zich aansluiten bij de meer dan 600 personen die we in de afgelopen 3 jaar hebben opgeleid?
Schrijf u dan snel in: het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen per opleiding.
Frédéric, Liesbet en Laurent verwelkomen u graag bij één van hun opleidingen, en zij zullen hun lievelingsthema’s enthousiast toelichten met kennis van zaken.
Frédéric :
Liesbet :
Laurent :
Zij kijken er alvast naar uit !
Opleidingen « Duurzaam Bouwen » voor het BRC Bouw
News van 14 september 2016

Opleidingen « Duurzaam Bouwen » voor het BRC Bouw

CERAA heeft het genoegen met het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw) samen te werken in het kader van hun opleidingen duurzaam bouwen gericht op jonge werkzoekenden. In mei van dit jaar kwam CERAA tussen als lesgever bij de opleiding “Platte daken en hun specifieke eigenheden” gericht op werkzoekende dakdekkers van 18 tot 30 jaar oud (deze opleiding paste in het kader van een projectoproep van Bruxelles Formation). Wij organiseerden een halve dag presentaties, gekoppeld aan een halve dag bezoeken, in het kader van een langer opleidingstraject. De deelnemers werden attent gemaakt op de rol van platte daken in het stedelijke metabolisme (rol in de waterkringloop, impact op de luchtkwaliteit, hitte-eilandeffect…) alsook op het potentieel van deze ondergebruikte ruimtes, zij het vanuit energetisch, ecologisch, sociaal of economische oogpunt.
CERAA komt binnenkort ook tussen in het “Parcours Eco-construction” van het BRC Bouw voor jonge werkzoekenden dat vanaf september plaatsvindt (ook in het kader van de projectoproep van Bruxelles Formation). We zullen volgende thematieken aankaarten: duurzaam waterbeheer, keuze van bouwmaterialen en duurzame projectontwerp (in het kader van het luik “ontwerpers” van het opleidingstraject).
Voor meer informatie over het BRC Bouw en het “Parcours Eco-construction”: https://www.cdr-brc.be/nl
Organisatie van een studiereis rond hedendaagse architectuur en erfgoed in Brussel en Antwerpen
News van 23 augustus 2016

Organisatie van een studiereis rond hedendaagse architectuur en erfgoed in Brussel en Antwerpen

In Juni 2016 heeft CERAA het genoegen gehad een groep Franse architecten en architectuurliefhebbers te mogen begeleiden voor een studiereis van vier dagen op ontdekking van de hedendaagse architectuur en architecturaal erfgoed van Brussel en Antwerpen. Tijdens de studiereis, georganiseerd door Maison Architecture Auvergne, hebben de deelnemers actoren van de Brusselse architectuursector kunnen ontmoeten en met hen kunnen uitwisselen rond hun beroepspraktijk. CERAA heeft ook culturele activiteiten in het programma opgenomen, met bezoeken aan pas geopende musea zoals Train World en MIMA, alsook een uitstap naar Antwerpen.
Ontdek een paar foto's van de studiereis op onze Facebookpagina!
U vindt meer informatie over deze opdracht op de pagina "Realisaties" van deze website.
Lancering van B3-Retrotool
News van 12 augustus 2016

Lancering van B3-Retrotool

CERAA heeft het genoegen de lancering van B3 Retrotool aan te kondigen. Deze tool heeft als doel renovatiescenario’s van woningen in het Brussels Gewest te pre-evalueren zowel van verschillende schalen (woonblok, wijk, gemeente) als van verschillende gebouwtypologieën. B3 Retrotool is tot stand gebracht door ULB (cel ‘Batir’) en UCL (Architecture et Climat) in het kader van een onderzoeksproject Innoviris en opgenomen in het Brussels Retrofit XL onderzoeksplatform.
CERAA heeft bijgedragen aan de finalisatie van de tool door twee testfases uit te voeren op concrete renovatiecases met hoge energie- en milieuprestaties.
B3 Retrotool kan online geraadpleegd worden na de (snelle) opmaak van een account:
Gratis bezoek van twee gebouwen met hoge milieu- en energieprestaties
News van 09 juni 2016

Gratis bezoek van twee gebouwen met hoge milieu- en energieprestaties

Op donderdag 16 juni kan u de kantoren van Leefmilieu Brussel ontdekken alsook de renovatie in werffase van een Voorbeeldgebouw ontworpen door archiectenbureau Ledroit Pierret Polet.
Elk jaar organiseert Leefmilieu Brussel bezoeken van duurzame werven en gebouwen in Brussel in het kader van de European Sustainable Energy Week (EUSEW). Deze bezoeken, op poten gezet door CERAA, zijn gericht op alle professionelen die benieuwd zijn naar duurzaam bouwen in Brussel.
Schrijf u in op volgende link (of stuur een mail naar sustainbrussels@ceraa.be) en neem deel aan het bezoek van 16 juni, van 13u tot 17u (link in het Engels, het bezoek vindt plaats in het Frans met vertaling naar het Engels)
Tijdens het bezoek neemt u een kijkje achter de schermen van de nieuwe zetel van Leefmilieu Brussel (BREEAM Excellent-gecertifieerd en een van de grootste passiefgebouwen van het land) en ontdekt u de renovatie van een herenhuis in werffase op de Koningstraat. Dit gebouw wordt gerenoveerd tot een zeer-laag-energieniveau, met aandacht voor de verschillende aspecten van duurzaam bouwen. De functionele aanpasbaarheid van de ruimte wordt namelijk voorzien door middel van flexibele afscheidingen.
CERAA is genomineerd voor de visit.brussels awards !
News van 07 april 2016

CERAA is genomineerd voor de visit.brussels awards !

Het ganse team van CERAA wil alle personen bedanken die CERAA gesteund hebben door te stemmen op “Visiting Brussels’ Sustainable Buildings”, het initiatief waarmee Leefmilieu Brussel en CERAA kandidaat zijn voor de visit.brussels awards! Wij hebben het genoegen om onze selectie onder de drie genomineerden voor categorie “Public Initiative 2015” te mogen aankondigen.
De aankondiging van de winnende projecten onder elke categorie zal op de avond van 19 april plaatsvinden in het BEL (auditorium van de zetel van Leefmilieu Brussel)
 
Hieronder vindt u een paar beelden van de meest recente bezoeken georganiseerd in het kader van dit project:
- Een Chinese delegatie op zoek naar Belgische voorbeelden van passiefbouw:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875733939171821&id=395790910499462
- Een bezoek georganiseerd in samenwerking met de Confederatie Bouw:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875733939171821&id=395790910499462
Stem op CERAA voor de visit.brussels awards!
News van 26 februari 2016

Stem op CERAA voor de visit.brussels awards!

CERAA en Leefmilieu Brussel hebben zichzelf kandidaat gesteld in de categorie “Public Initiative” voor het programma van bezoeken van duurzame gebouwen in het Brussels Gewest.
Gericht op buitenlandse delegaties uit de bouwsector, alsook op het publiek van Belgische professionelen, zijn de bezoeken bedoeld om de ervaringen van het Brussels gewest te delen en om de goede praktijk in duurzaam bouwen en renoveren te verspreiden.
U vindt meer informatie over het initatief onder volgende link: http://visitbrussels.be/…/c…/37075/public-initiative-2015.do
Het publiek kiest drie finalisten in elke categorie. De winnaar onder deze drie kandidaten wordt daarna door een jury gekozen. U hebt tot 30 maart om het project "Visiting Brussels' Sustainable Buildings" te steunen en om ons een kans te geven om naar de tweede ronde te gaan!
https://fr.surveymonkey.com/r/8Y3DWS7
CERAA OP DE
News van 16 februari 2016

CERAA OP DE "SALON DES MANDATAIRES"

CERAA zal op 18 en 19 februari aanwezig zijn op de Salon des Mandataires in Marche-en Famenne. Kom ons team ontmoeten op dit evenement gewijdt aan de lokale besturen! Onze stand zit in Paleis 1 - nummer 1E11.
We organiseren een drink op vrijdag 19/02 tussen 15u en 17u - kom onze selectie bieren van brusselse micro-brouwerijen proeven!
http://www.mandataires.be/index.php?action=page.1
Seminarie
News van 15 januari 2016

Seminarie "Duurzame bouwmaterialen" van 29/01

Om het nieuwe jaar goed te beginnen organiseert CERAA op 29/01/2016 een seminarie in opdracht van Leefmilieu Brussel om een overzicht te geven van de laatste nieuwigheden op het vlak van duurzame bouwmaterialen. Regelgeving, nieuwe producten, nieuwe tools: kom dit allemaal ontdekken tijdens deze studiedag!
(Beeld: Plaatsen van geëxpandeerde kleikorrels op de werf van Voorbeeldgebouwen “Trèfles” - architectenbureau ARTER)
+ Bekijk hier het programma van de studiedag
Ontdek enkele foto's van het seminarie
News van 30 november 2015

Ontdek enkele foto's van het seminarie "Akoestiek, onlosmakkelijk verbonden met energierenovatie!"

Ter gelegenheid van het eerste seminarie georganiseerd in het auditorium van Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis-site, op 29 september van dit jaar, heeft het team Opleidingen van BIM een reeks foto's genomen om het evenement te vereeuwigen. Ontdek deze foto's op onze Facebook-pagina!
Een nieuw seminarie om de EPB-2015 regelgeving onder de knie te krijgen
News van 06 november 2015

Een nieuw seminarie om de EPB-2015 regelgeving onder de knie te krijgen

CERAA organiseert op 20 november een nieuw Seminarie Duurzaam Bouwen in opdracht van Leefmilieu Brussel, in samenwerking met Cenergie en ICEDD. Tijdens dit evenement wordt er dieper ingegaan op de nieuwe EPB-regelgeving, die in januari van dit jaar in werking is getreden. Welke eisen moet u naleven in het kader van uw project? Hoe kan de invoering van de gegevens in de software geoptimaliseerd worden om betere resultaten te bereiken? Het seminarie zal ook van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe EPB “pre-design” tool voor te stellen. Dit instrument maakt het mogelijk om snel te berekenen of een project de relevante EPB-eisen naleeft, en dit vanaf de ontwerpfase.
CERAA OP DE PASSIVEHOUSE BEURS
News van 05 november 2015

CERAA OP DE PASSIVEHOUSE BEURS

CERAA was aanwezig op de PassiveHouse Beurs van 11 tot 13 september op Tour en Taxis. De gelegenheid om onze dienstverlening en onze realisaties voor te stellen, andere professionelen te ontmoeten en onze activiteiten uit te leggen aan de hand van ons nieuwe promotiemateriaal!
Welkom op de nieuwe website van CERAA !
News van 05 november 2015

Welkom op de nieuwe website van CERAA !

Onze vzw past haar communicatie aan om haar nieuwe activiteiten beter te weerspiegelen. Hierbij hoort een nieuw logo en een nieuwe, gemoderniseerde website!
U vindt onder de titel “Diensten” een presentatie van de waaier aan diensten die CERAA aanbiedt om aan uw behoeftes (of die van uw doelpubliek) op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren te voldoen.
De pagina « Realisaties » stelt een paar sprekende referenties voor. U kunt deze op basis van het type dienst bekijken alsook op basis van de behandelde thema’s van duurzaam bouwen.
Ons team krijgt ook een prominente plaats op de website. U vindt tenslotte meer informatie over de vzw, haar geschiedenis, ontwikkeling, leden en partners onder de titel « CERAA ».
Onze nieuwe website is nog in opbouw en geleidelijk aan wordt er bijkomende inhoud toegevoegd. Aarzel zeker niet om ons te verwittigen indien uw een technisch probleem op de website ondervindt: info@ceraa.be
Veel plezier!
 
Het team van CERAA